Kroky k trvalému rozoji organizace
„Trvalý rozvoj organizace“ je postaven na šesti základních krocích, které jsou spolu vzájemně logicky propojené a navazují na sebe. Společně vedou k implementaci principů trvale se rozvíjející organizace.

Krok 1: UDĚLEJTE EVALUACI VAŠÍ ORGANIZACE

Sebeevaluace organizace je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky organizace. Je autoregulačním mechanismem vlastní práce organizace. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k plánovaným cílům.

K tomu, aby se organizace začala trvale rozvíjet, potřebuje tři hlavní věci – znát sama sebe, aby měla relevantní data pro rozhodování. Na základě toho vytváří se svými pracovníky strategický plán a plán realizace, jak tento strategický plán uskutečnit. K tomu, aby organizace dobře poznala sama sebe, potřebuje realizovat evaluaci (hodnocení) organizace, kdy cílem je poznání shody či neshody v názorech pracovníků organizace a identifikace slabých stránek organizace.

Aby evaluace skutečně umožnila objektivně reflektovat současný stav organizace je nutné mít k dispozici takový evaluační nástroj, který takovéto parametry splní. Takovým nástrojem je How 2 Know, který je cíleně zaměřen na NNO a SVČ. How 2 Know je jednoduchým on-line hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem, který se zaměřuje na evaluaci organizací a hodnocení úrovně kompetencí pracovníků.

 

Krok 2: ZPRACUJTE STRATEGICKÝ PLÁN VAŠÍ ORGANIZACE

Organizace zná sama sebe. Díky předchozímu kroku získala potřebné informace pro rozhodování. Sjednotila názorové rozdíly mezi pracovníky organizace. Díky evaluaci zná svoje silné stránky, a také slabé stránky, které je nutné eliminovat.

Dalším krokem je vytvoření strategického plánu organizace, který je základem úspěšnosti celého programu. Strategický plán je popis budoucího stavu organizace. Ukazuje všem pracovníkům organizace, kam organizace směřuje, jaké jsou její priority a jakým způsobem realizovat klíčové aktivity. Strategický plán je zásadním dokumentem organizace, je to závazek všech, kteří se na přípravě tohoto klíčového dokumentu organizace podílejí, kteří ho schvalují, a kteří jej uvádějí v život.

 

Krok 3: ROZPRACUJTE STRATEGICKÝ PLÁN DO KONKRÉTNÍCH KROKŮ

Strategický plán je vytvořen a sdílen všemi pracovníky organizace (interními, externími i dobrovolnými). To má dnes řada organizací, problém je však s realizací strategického plánu.

V tomto má program "Trvalý rozvoj organizací" zcela novátorský a zajímavý rys. Všichni účastníci programu spolupracují po celou dobu projektu se svým konzultantem - konzultant pomáhá vedení organizace, je rádcem, koučem, důvěrníkem, podporuje vytyčení změny a ve spolupráci s dalšími konzultanty programu připravuje podporu, kterou si účastník vyžádá.

Úkolem konzultanta je pomáhat udržet organizaci (vedení organizace) směr k realizaci cílů a jednotlivých kroků, které si stanovila - plánovat její dosažení, k tomu být v pravidelném kontaktu s účastníkem programu / vedením organizace a udržovat je na úrovni priorit. A zasekne-li se realizace cílů, jeho úlohou je znovu tento proces nastartovat.

 

Krok 4: UČTE SE OD ŠPIČKOVÝCH ORGANIZACÍ

Benchmarking je nástroj strategického managementu, jehož smyslem je zjištění pozice organizace ve vybraných procesech (činnostech) a zároveň zpracování návrhů na její zlepšení na základě srovnání s jinou organizací. Důraz je kladen na využití předností a potlačení nedostatků.

Tato metoda představuje systematické porovnávání procesů a/nebo výsledků organizace za účelem získat informace o nejlepších praktikách (= dobré praxi) v jiných organizacích a následně je uplatnit způsobem vhodným pro organizaci v programu.

 

Krok 5: VZDĚLÁVEJTE A ROZVÍJETE PRACOVNÍKY VAŠÍ ORGANIZACE

Učící se organizace se vyznačuje tím, že celá organizace se stává systémem, kde se jednotlivci učí z činností organizace a kde organizace jako celek se učí ze součinnosti jednotlivců. Učení se stává jednou z hlavních činností, jehož rychlost může být jediným udržitelným zdrojem konkurenční výhody.

Organizace v projektu je na dobré cestě „dát se do pohybu". Zná sama sebe prostřednictvím on-line evaluačního nástroje H2K. Výsledky evaluace využila při tvorbě strategického plánu, kterou má zpracovanou v písemné podobě. K realizaci je ve spolupráci s konzultantem organizace zpracován akční plán. Všichni pracovníci vědí, jaký je jejich podíl na plnění strategického plánu.

Všichni pracovníci potřebují mít k realizaci strategického plánu nové vědomosti a dovednosti. K tomu má organizace zpracován plán podpory (rozvoje a vzdělávání). Jako první vzdělávací podpora proběhla benchmarkingová návštěva ve vybrané organizaci. Zde pedagogové pochopili, že dlouhodobé cíle jsou realizovatelné. To se ale nestane samo od sebe - základem naplnění strategického plánu je umění jej realizovat. K tomu vede uvědomění, že všichni členové vedení a všichni pracovníci v organizaci znají svoji roli, této roli rozumí a dokážou ji opakovaně dobře zastávat. A to vede přes rozvoj klíčových kompetencí všech pracovníků organizace. K tomu jsou zpracovány plány podpory (rozvoje a vzdělávání) pro vedení a interní a externí pedagogy.

 

Krok 6: Realizace strategického plánu

Základem realizace strategického plánu je vytvoření motivujícího prostředí pro další vzdělávání a rozvoj všech pracovníků v organizaci, na zvyšování úrovně klíčových kompetencí. K tomu program napomáhá organizacím ve vytvoření plánu vzdělávání a rozvoje a poskytuje jim s tím související podporu prostřednictvím seminářů, e-learningu, konzultací, benchmarkingu, případně koučingu a mentoringu.

Na konci každého roku probíhá setkání, kde jednotlivé organizace prezentují své výsledky při realizaci cílů, které si stanovily ve svém strategickém plánu.

Prvním krokem v projektu byla vstupní evaluace v on-line Evaluačním modulu H2K, kde organizace hodnotila vstupní úroveň svých činností. Na konci projektu pracovníci organizace vyplňují ty samé hodnotící formuláře v H2K. Následně organizace porovnává svůj posun za dobu projektu. To samé může proběhnout i u hodnocení úrovně kompetencí.

Na základě toho reviduje svůj strategický plán pro další období a k tomu definuje nové dovednosti a vědomosti, které je k novému plánu potřeba. Tím se celý cyklus neustále opakuje.