Krok 1: UDĚLEJTE EVALUACI VAŠÍ ORGANIZACE
Sebeevaluace organizace je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií. Je autoregulačním mechanismem vlastní práce organizace. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů a data pro rozhodování vedení.

K tomu, aby se organizace začala trvale rozvíjet,  potřebuje tři hlavní věci – potřebuje znát sama sebe, aby měla relevantní data pro rozhodování. Na základě toho vytváří se svými pracovníky strategický plán své organizace a k tomu zpracovává plán realizace, jak tento strategický plán realizovat. K tomu, aby organizace dobře poznala sama sebe, potřebuje realizovat evaluaci (hodnocení) organizace, kdy cílem je poznání shody či neshody v názorech pracovníků organizace a identifikace slabých stránek organizace.

Aby evaluace skutečně umožnila objektivně reflektovat součastný stav organizace je nutné mít k dispozici takový evaluační nástroj, který takovéto parametry splní. AISIS takovýto nástroj pro organizace a pro další organizace vyvinul a dává jej organizacím k dispozici.

Takovým nástrojem je How 2 Know, který je cíleně zaměřen na NNO a SVČ. How 2 Know je jednoduchým on-line hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem, který se zaměřuje na evaluaci organizací a hodnocení úrovně kompetencí pracovníků.

Byl jsem necelý rok ve funkci ředitele. Nevěděl jsem kam skočit a co mám vlastně jako ředitel dělat. Bylo toho tolik, že jsem řešil spíše nějaké operativní věci. V tu dobu jsem dostal nabídku účasti v projektu "Trvalý rozvoj SVČ". Organizátoři mě nemuseli dlouho přemlouvat, věděl jsem, že tohle potřebuju já a také celá naše organizace.

Základním výstupem hodnocení organizace je v první fázi názorový rozptyl, který vyjadřuje, jak se lidé v organizaci shodují nebo neshodují v hodnocení dané činnosti. Ideálem, je pokud se všichni hodnotitelé naprosto shodují (všichni dají stejné hodnocení na škále). Jakmile se začnou v názorech lišit, začne se rozptyl zvyšovat. Jakmile otázka dosáhne kritického rozptylu, je třeba se touto otázkou zabývat a diskutovat o ní. Cílem je sladit názory všech hodnotitelů (ideálně na společném setkání) a dosáhnout shody.

Po několika dnech po přihlášení do programu přišly instrukce k on-line evaluaci naší organizace. Nejprve jsme jako vedení vysvětlili všem našim kolegům cíle, záměry a důvody účasti v projektu. Mluvili jsme o tom a diskutovali, dokud jsme neodstranili všechnu nedůvěru u našich kolegů. Co se týče evaluace - rozhodli jsme se, že chceme znát názory všech pracovníků v organizaci. Vysvětlili jsme pečlivě všem zainteresovaným důvod, proč chceme znát skutečný stav naší  organizace, aby neměli důvod zkreslovat své názory.

 

H2K je organizačně i časově nenáročný nástroj. Po přihlášení do systému mohou pracovníci organizace okamžitě začít s hodnocením. Po vyplnění hodnotících formulářů je okamžitě k dispozici řada přehledných výstupů.

Poté jsme všechny pracovníky (hodnotitele) zavedli do on-line hodnotícího systému H2K a ti okamžitě mohli vyplňovat evaluační formuláře. Předtím jsme si ještě do systému přidali některé otázky, které nás zajímaly, a odstranili ty, které byly nadbytečné. Udělali jsme ve organizace dohodu, že kdo si nebude s nějakou otázkou vědět rady, přijde za mnou nebo dalšími členy vedení, a my jim vše rádi vysvětlíme. To byl výborný krok, protože jsme se tím nejen učili, ale vysvětlili si v této fázi řadu věcí. Po čtrnácti dnech jsme od našich lidí dostali řadu výstupů, které několikanásobně předčily naše očekávání. Získali jsme data a podněty pro hlubší kolektivní zamyšlení nad stavem naší organizace.  Hodnotící modul H2K vygeneruje komplexní závěrečnou zprávu, ale nás v první fázi nejvíce zajímal názorový rozptyl. Bylo pro mě překvapením, jak rozdílné byly odpovědi u otázek, které já jsem měl za triviálně jasné.“

Na poradě vedení jsme vybrali zásadní otázky s kritickým rozptylem a jednu po druhé jsme probírali na velké měsíční poradě. Byla to velmi zajímavé a podnětné diskuze, kdy jsme si vzájemně vysvětlili řadu aspektů a udělali několik rozhodnutí ke zlepšení chodu organizace. Já sám jsem si uvědomil, že málo vysvětluji věci, které mě osobně jsou jasné. Po této poradě jsme opět zasedli k hodnotícím formulářům a upravili své názory na základě informací z porady. Rozhodně jsem nikoho nenutil do změny názoru. Naopak i já sám jsem změnil své hodnocení v několika otázkách.

Důležitým materiálem je závěrečná zpráva, ze které vyplývají inspirativní podněty pro tvorbu vize organizace. Zpráva musí obsahovat i takové informace, které budou podkladem pro diskuzi o rozvoji organizace se zřizovatelem.

„Po týdnu nám systém vygeneroval závěrečnou zprávu, která nám  v první fázi pomohla k tvorbě strategického plánu naší organizace. Zde musím zmínit i formu zpracování závěrečná zprávy, která nám pomohla ke splnění úkolu zřizovatele, který byl se zprávou velmi spokojen. Zároveň část závěrečné zprávy přikládáme jako součást výroční zprávy. V této podobě ji využíváme v komunikaci s rodiči a také s médii,“ doplňuje

Evaluační modul H2K je on-line systém (h2k.aisis.cz) zaměřený na evaluaci úrovně organizace, který  si může každá organizace nastavit sobě na míru a jednoduše ho ovládat i bez asistence externích odborníků. H2K umožňuje provést vlastní hodnocení nejen vedením organizace, ale i všemi pedagogickými pracovníky, případně dalšími hodnotiteli. H2K je systém, ve kterém si organizace může sama zvolit, které z 27 nabízených činnosti chce hodnotit. Každá z těchto činností obsahuje sadu klíčových otázek, pomocí kterých organizace identifikuje svojí úroveň v této činnosti.  Získá tak spolehlivý základ pro její další rozhodování a směřování.

Obsah Modelu SVČ

Vedení

 1. Řízení organizace
 2. Práce vedení
 3. Klima v organizaci
 4. Řízení projektů
 5. Řízení času
 6. Legislativa

 Strategické řízení

 1. Trvalý rozvoj organizace
 2. Strategické plánování
 3. Řízení změn
 4. Školní vzdělávací program
 5. Evaluace a hodnocení

Pracovníci

 1. Pracovníci v organizaci
 2. Motivace / hodnocení
 3. Vzdělávání
 4. Práce s externisty a dobrovolníky
 5. Týmová spolupráce

Marketing

 1. Marketing
 2. Trendy
 3. Role organizace na území města
 4. Public relations
 5. Fundraising

Komunikace v organizaci

 1. Komunikace (a informace)
 2. Osobnostní a sociální výchova
 3. Řešitelská porada a facilitace
 4. Porady
 5. Prezentace

Poznámka: vedle modelu SVČ máme model velká NNO a malá NNO.

 

H2K model Evaluace organizace vám umožní jednoduchým způsobem získat evaluační zprávu organizace, na kterém se mohou podílet všichni pracovníci organizace. Toto hodnocení vám velmi pomůže v dalším rozvoji vaší organizace.

   Milan Appel / ředitel CVČ Lužánky a spoluautor modelu SVČ

 

 

Naše nabídka

Materiál Model SVČ - H2K

Metodický materiál: Analýza SWOT

Metodický materiál: Postup při evaluaci organizace a hodnocení úrovní kompetencí

Elearningový program: Evaluace a hodnocení