Krok 3: ROZPRACUJTE STRATEGICKÝ PLÁN DO KONKRÉTNÍCH KROKŮ
Konzultační činnost vede k rozvoji a rozvíjení organizace v oblastech, které si sama stanovuje (od zpracování akčního plánu až po jeho realizaci). Za pomoci externího konzultanta organizace cílů, které si za pomoci svých členů stanovila.

Organizace má za sebou dvoudenní řešitelské setkání k tvorbě strategického plánu, kterého se zúčastnili všichni interní pedagogičtí pracovníci. Strategický plán je vytvořen a sdílen všemi pracovníky organizace (interními, externími i dobrovolnými). To má dnes řada organizací, problém je však s realizací strategického plánu.

V tomto má Funkční studium zcela novátorský a zajímavý rys. Všichni účastníci programu spolupracují po celou dobu projektu se svým konzultantem - konzultant velmi pomáhá vedení organizace, je rádcem, koučem, důvěrníkem, podporuje vytyčení změny a ve spolupráci s dalšími konzultanty programu připravuje podporu, kterou si účastník vyžádá.

Úkolem konzultanta je pomáhat udržet organizaci (vedení organizace) směr k realizaci cílů, které si stanovila - plánovat její dosažení, k tomu být v pravidelném kontaktu s účastníkem programu / vedením organizace a udržovat je na úrovni priorit. A zasekne-li se realizace cílů, jeho úlohou je znovu tento proces nastartovat.

Po návratu z řešitelského setkání jsme ve vedení upravili vizi do konečné podoby. Ještě před konečnou prezentací pracovníkům organizace přijel náš konzultant FS - člověk se zkušenostmi s řízením organizace a konzultačními schopnostmi. Náš strategický plán měl dokonale nastudovaný, stejně jako další informace o naší organizace. Přijel na tzv. konzultační schůzku, které se zúčastnili i další členové vedení naší organizace.

Nejprve se vyptal na průběh setkání k tvorbě strategického a efekty, které setkání přineslo. Ptal se, jak naložíme s naladěním našich pracovníků pro změny. Tím jsme pomalu začali probírat náš strategický plán. Konzultant měl připravenou řadu otázek, kdy jsme při odpovědích museli sakra přemýšlet. Pomocí těchto otázek nám pomohl dát strategický plán do logických souvislostí.
Následně jsme se zabývali realizační částí, to znamená které kroky musíme udělat k tomu, abychom stanovených cílů dosáhli. Zde byl úporný a chtěl slyšet konkrétní kroky, s obecnými proklamacemi se nespokojil. Pokud jsme se dostali do úzkých dokázal nás inspirovat řadou příkladů z jiných organizací. Také nabídl řadu možných řešení dané situace. Po této části jsme přesně věděli, co máme v dalším období s organizací dělat.

Konzultant pomáhá organizacím lépe zvládat změny v těch oblastech dlouhodobého plánu, pro které se samy rozhodly. Konzultant napomáhá organizacím v dosažení jejich cílů. K tomu používá řadu efektivních forem. Jednou z těchto forem je vytvoření tzv. interního projektu, jinými slovy, co všechno musí organizace udělat, aby co nejjednodušeji realizovala svůj strategický plán. Zde se jedná o konkrétní kroky k jednotlivým cílům a také o definování vnitřní podpory. Zde se jedná o vzdělávací programy, benchmarkingovou návštěvu ve vybrané organizaci, koučování členů vedení organizace a mentorování pedagogických pracovníků. Tuto podporu si financuje organizace z vlastních prostředků.

Cílem poslední částí schůzky bylo domluvit se na podpoře, které lidé potřebují, aby snadněji dosáhli naplánovaných cílů. V praxi to znamená rámcově domluvit semináře pro pedagogický sbor, organizaci kam vyrazíme se všemi pracovníky na metodickou návštěvu, koučování pro vedení organizace a mentoring pro pedagogy. Toto bylo pro mě osobně velkým objevem. Má-li organizace dlouhodobý plán musí vzdělávat a rozvíjet své lidi tak, aby dostatečně rozvinuté kompetence k tomu, aby dokázali tento plán realizovat. Chceme-li například zavést do pedagogických činností rozvoj kompetencí musíme se to nejprve naučit.Všichni, kterých se to týká.

Konzultant pomáhá vedení organizace zastavit se přemýšlet o současném stavu a také o budoucnosti své organizace. Tím se na sebe dokážou podívat jiným pohledem. Konzultant inspiruje organizace v hledání nových cílů, pomáhá je popsat a pomáhá v dosahování těchto cílů. Podporuje organizace v případě, když se rozhodnou pro jinou nebo další změnu.

V závěru jsme využili konzultanta ke konzultaci našich dalších záměrů. Na konci nás konzultant donutil shrnout vše, na čem jsem se shodli. Tato rozhodnutí jsme mu po konzultační schůzce poslali písmeně zpracované.

Konzultační pomoc je určena především účastníkům programu. Účastníci dostávají takovou podporu, aby to pomohlo organizaci k trvalému rozvoji organizace. Konzultanti jsou připraveni po celou dobu trvání tohoto vzdělávacího programu pomáhat řešit konkrétní problémy účastníků s jejich organizací. Konzultanti mohou pomoci při realizaci cílů (oddělení i celé organizace). Tyto cíle mohou být z oblasti pedagogické, řízení organizace nebo oddělení, práce s lidmi, týmové spolupráce, případně marketingu, PR nebo fundraisingu...

Konzultant je pro nás velkým pomocníkem, který nám pomáhal držet směr, to znamená docilovat cíle, které jsme si stanovili. Vynikající je, že můžeme mluvit o problémech organizace s někým, kdo nás poslouchá, umí se zeptat a také poradit. Konzultant nás v průběhu navštívil několikrát a po jeho odchodu byly naše vize nějak snadněji realizovatelné. Nedivím se těm organizacím, které po skončení programu s ním spolupracují i nadále.    

 

Naše nabídka

Konzultační činnost - viz konzultanti ve studiu

Metodické listy k zavádění změny