Krok 4: UČTE SE OD ŠPIČKOVÝCH ORGANIZACÍ
Benchmarking je nástroj, jehož smyslem je zjištění úrovně organizace ve vybraných procesech (činnostech) a zároveň zpracování návrhů na její zlepšení na základě srovnání s jinou organizací. Důraz je kladen na využití předností a eliminaci nedostatků.

Benchmarking je používán v úspěšných organizacích a pomáhá jim dosáhnout vyšší úrovně činností a tím i konkurenceschopnosti. Benchmarking je cesta k trvalému rozvoji organizace. V našem případě to znamená, že účastníci programu s lidmi ze své organizace navštíví jinou organizaci, aby viděli v praxi a na vlastní oči body, které mají ve své strategickém plánu. Záměrem je také to, aby pracovníci vše uviděli a uvěřili, že to v praxi může fungovat. Pomocí této návštěvy se učí jak snadněji tyto své vize realizovat. Zároveň poznávají jak fungují přední organizace.

V rámci schůzek s konzultantem nám konzultant doporučil špičkovou organizaci k návštěvě. Rozhodli jsme se, že pojedeme všichni pedagogičtí pracovníci. Další rada byla, abychom si před benchmarkingovou rozdělili úlohy. Výsledkem bylo, že jedna skupina se zaměřila na činnost organizace celkově a práci vedení. Druhá skupina sledovala vše, co se týkalo práce s mládeží a fungování nízkoprahového klubu, třetí spolupráce se školami a organizace výukových programů. Obě skupiny také měly za úkol sledovat práci vedoucích oddělení. Všichni jsme měli za úkol napsat si různé drobnosti a "vychytávky", které bychom mohli zavést do života naší organizace.

Organizace (hlavně její vedení) porovnává svoji činnost s vý­sledky nejlepších organizací ve své oblasti a zjištěné roz­díly využívá k analýze svého stavu a k dalšímu rozvoji, v případě našeho programu k naplňování své vize.

Benchmar­king identifikuje potenciální možnosti zlepšení organizace a ukazuje, jak toto zlepšení zavádět do života vlastní organizace, případně měří úspěch implementace. Benchmarking tJarek představuje nástroj ke zdokonalování organizace (a její­ho řízení) a přesahuje tím hranice tradiční analýzy konkurence.

Stáž byla dvoudenní - neděle a pondělí. Účastnil se celý pedagogický sbor. Začali jsme v neděli po obědě. Na začátku návštěvy nás přivítal pan ředitel a ve své prezentaci vysvětlil filozofii organizace, její činnosti a principy řízení. Poté následovala návštěva akce "Citrónová neděle" a večer návštěva nízkoprahového klubu. Zde jsme diskutovali s některými pracovníky hostitelské organizace o odpolední akci a činnosti klubu.

Druhý den dopoledne jsme obcházeli jednotlivá oddělení a diskutovali o tématech, o která jsme se zajímali. Každý se mohl vybrat návštěvu oddělení, o které měl zájem. Jedna skupina se zúčastnila i dvou lekcí výukových programů.

Odpoledne jsme dostali na výběr zúčastnit se šesti pedagogických aktivit, kde jsme viděli pedagogické činnosti, které nás zajímaly. Poté následovala diskuze s pedagogy o tom, co jsme viděli. Zde jsme už jsme diskutovali o konkrétních detailech, abychom tyto sledované činnosti dokázali případně snadněji realizovat u nás.

Na závěr se opět setkali setkání s panem ředitelem a dalšími pracovníky organizace, jenž vše shrnul a zarámoval. Zde byla opět byla možnost položit řadu otázek, čehož jsme v hojné míře využili.  

Následně se s námi pracovníci organizace rozloučili, ale dali nám možnost v učebně ještě zůstat. Toho jsme využili k první diskuzi o tom, co nás zaujalo, co by nemělo zapadnout a co bychom chtěli u nás v organizaci zavést. Na konci setkání jsme měli pět flipů s návrhy, které musíme zavést, měli bychom zavést a mohli by zavést.

Po návratu „domů“ vyhodnocování pokračovalo. Všechno skupiny přišli s dalšími konkrétními návrhy, které jsme zapracovali do strategického plánu organizace. Konečným výstupem tohoto kroku je upravený plán realizace. Tento plán obsahuje návrhy převedené do cílů. K cílům jsou zpracované realizační kroky, spolu s termíny a jmény zodpovědných osob.

Pak už zbývala maličkosti - realizovat to.

 

Benchmarkingová návštěva je vynikajícím nástrojem k tomu, jak pedagogické a další přesvědčit, že cíle, které si organizace stanovila jsou realizovatelné a také dosažitelné. Jde i to jim v praxi ukázat nejlepší pedagogické (a jiné) postupy, které je mohou inspirovat pro zavedení těchto činností do jejich pedagogické praxe.

Důležité ale je pracovat s pedagogy už v přípravě na benchmarkingovou návštěvu a také během ní a po ní, kdy je třeba dobré příklady zavádět do života organizace. Je třeba si také uvědomit, že benchmarkingová návštěva není samospasitelná, ta "jen" ukazuje to, že to jde a v prostředí našich organizací je to realizovatelné.

Po benchmarkingové návštěvě musí přijít na řadu rozvoj vědomostí a dovedností. K tomu je nutné připravit rozvojové a vzdělávací programy.