PROČ ESTUDOVNA?

  • Vytváříme on-line prostředí jakopodporu pro rozvoj lidí i organizací
  • Jsme lidé s 25ti letými zkušenostmi, které Vám chceme nabídnout
  • Sdílíme příklady dobré praxe z dalších organizací
  • Vytváříme dostupné on-line vzdělávání pro lidi z neziskovek, SVČ, škol a dalších organizací
  • Poskytujeme komplexní servis (e-learning, video, kurzy na míru, online evaluace)
Úrovně kompetence ke strategickému řízení
Dovednosti vedoucí k definování vize a strategie rozvoje organizace v různých oblastech, vypracování plánů rozvoje, jejich naplňování a kontrola.
Pro kvalitnější práci s kompetencemi je vhodné kompetence rozdělit do úrovní. Jednotlivé kompetence jsou zpravidla rozděleny do šesti (0 - 5) úrovní kompetence.

Rozsah úrovní: 0 - 5


Úrovně kompetence

0. úroveň kompetence

Nezná principy strategického řízení, při své práci nevyužívá žádné techniky či nástroje strategického plánování či strategické analýzy. Povrchně zná některé termíny jako například vize nebo poslání organizace, ale neumí je ani teoreticky ani prakticky uchopit.

1. úroveň kompetence

Zná pouze základní termíny z oblasti strategického řízení, částečně umí definovat vize, hodnoty a poslání organizace, ale není schopen zajistit jejich efektivní naplňování. Činnosti neplánuje, organizaci řídí spíše intuitivně na základě vnějších událostí.

2. úroveň kompetence

Zná základní metody strategické analýzy, z nichž některé dokáže, pokud to situace vyžaduje, aplikovat při své práci (Analýza SWOT aj.). Umí definovat vizi, hodnoty a poslání organizace, ale není schopen plně zajistit jejich naplňování a sdílení v rámci organizace. Činnosti organizace částečně plánuje, ale pouze na úrovni operativní a taktické, tj. v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu.

3. úroveň kompetence

Systematicky pracuje s vizí, hodnotami a posláním organizace, zajišťuje a průběžně kontroluje jejich sdílení a naplňování v rámci organizace. Běžně využívá některé obecně používané nástroje a metody strategické analýzy (např. PEST Analýza, Porterův model pěti sil aj.), pomocí nichž se snaží průběžně získávat informace nezbytné pro formování a naplňování dlouhodobých záměrů organizace. Ke zdokonalení činnosti organizace využívá benchmarking, pravidelně analyzuje potřeby zákazníků. Snaží se aktivně vyhledávat nové příležitosti k optimalizaci procesů v organizaci.

4. úroveň kompetence

Velmi dobře se orientuje v oboru strategického managementu, teoretické poznatky umí systematicky aplikovat při své práci ve všech fázích strategického cyklu. Uvažuje v širším strategickém kontextu. Je schopen identifikovat příčiny problémů a zavádět systémová opatření. Běžně a efektivně využívá nástroje a metody strategické analýzy, strategického řízení a strategického plánování, včetně nástrojů finanční analýzy. Při plánování a řízení organizační činnosti se snaží maximálně využívat synergického efektu, vytváří strategické skupiny a spolupracuje s konkurenčními organizacemi.

5. úroveň kompetence

Má rozsáhlé teoretické znalosti z oboru strategického managementu, které umí aplikovat v praxi, a to i na mezinárodní úrovni. V rámci oboru je považován za experta, při své práci využívá koncepčního a tvůrčího myšlení. Ve svém oboru se podílí na některé z následujících činností - vědecké, výzkumné, vývojové nebo publikační činnosti.

 

Hodnocení úrovně kompetence

Pro identifikaci vaší úrovně kompetence ke strategickému řízení vyberte úroveň, která nejlépe odpovídá rozvinutí této kompetence u vaší osoby. Pro kvalitní strategické řízení v organizaci potřebujete ideálně 4. úroveň kompetence.