Řešitelské setkání - Analýza SWOT

V rámci jednodenního facilitovaného setkání vytvoříte společně se svými pracovníky analýzu SWOT, na základě které si zhodnotíte silné a slabé stránky vaší organizace, příležitosti, které máte a hrozby, které mohou ohrozit vaši existenci. Tuto analýzu následně vyhodnotíte a stanovíte si strategii, kterou se budete ubírat – eliminace slabých stránek a hrozeb, posilování silných stránek, realizace příležitostí. SWOT analýza je také jedním z možných východisek pro tvorbu strategického plánu organizace.

Výhodou účasti externího facilitátora je větší míra soustředění účastníků na celý proces, neboť se nemusí soustředit na jeho jednotlivé kroky ani na jeho řízení, ale věnují se pouze obsahu a tvorbě konkrétních výstupů.

Využijte externího facilitátora pro zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb vaší organizace společně se svými kolegy. Využívejte potenciál vašich lidí a soustřeďte se na to podstatné.