Základní pojmy e-learningu

Kurz

Základním prvkem e-learningu, podobně jako v prezenčním vzdělávání, je e-learningový (studijní) kurz. Kurz obsahuje bloky z různých předmětů, uspořádané tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů vzdělávání.  Některé činnosti mohou být hodnocené, stejně tak celý kurz. Studenti procházejí kurzem, absolvují studijní materiály a vykonávají požadované činnosti za pomoci tutora nebo za pomoci nastaveného systému.

 

Lekce / kapitola

Pod pojmem lekce si lze představit jednotlivé části kurzu. Kurz je z těchto lekcí poskládán v celek. Lekce jsou řazené podle definované osnovy. Každá lekce má jasnou náplň, kterou procvičuje. Výhodami dělení kurzů na lekce, je že lze absolvovat pouze tu lekci, která nás zajímá, nebo se kdykoli vrátit k jakékoli lekci.

 

Studijní opora

Pojmem „studijní opora“ jsou myšleny informace, kterými tutor zásobuje studenta v rámci studia. Opory se zpravidla dělí na studijní materiály a činnosti.

 

Aktivita

Činnost nebo studijní materiál e-learningového kurzu.

 

Studijní materiály

Studijní materiály jsou jádrem kurzu: jsou to zdroje informací, které chcete do kurzu zařadit. Mohou to být předem připravené soubory, které přenesete na server, stránky připravované přímo v Moodlu nebo externí internetové stránky, které včleníte do svého kurzu.

 

Ankety

Modul Anketa je velmi jednoduchý – tutor položí otázku a zadá několik odpovědí, z nichž si studenti mohou vybrat. To umožňuje uskutečnit rychlé hlasování, kterým lze například podnítit studenty k přemýšlení o určitém tématu, nechat je rozhodnout o dalším postupu v kurzu nebo mezi nimi provést průzkum mínění.

 

Úkoly

Úkoly se používají pro zadávání takových úloh, jejichž splnění vyžaduje, aby student vytvořil digitální obsah (v libovolném formátu) a elektronicky jej odevzdal (uložil na server). Typickými úkoly jsou eseje, projekty, referáty atd. Modul obsahuje také nástroje pro bodové a slovní hodnocení.

 

Databáze

Databáze umožňuje vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Záznamy mohou obsahovat text, obrázky, hypertextové odkazy, číselné údaje a další informace.

 

Fóra

Tato činnost může být tou nejdůležitější - právě zde totiž nejčastěji probíhá diskuse mezi účastníky kurzu. Fóra mohou být uspořádána několika různými způsoby a mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či tutorem. Příspěvky lze prohlížet v několika formátech a je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků, kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána e-mailem. Tutor má možnost vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům.

 

Chat

Chat umožňuje účastníkům kurzu diskutovat na webu synchronně v reálném čase.

 

Přednáška

Přednáška představuje zajímavý a interaktivní režim výuky. Sestává z několika samostatných stránek, obvykle zakončených otázkou a nabídkou několika variant odpovědi. Podle své odpovědi student buď postupuje k další stránce, vrací se ke stránce předcházející, nebo pokračuje na jiný odkaz. Průchod přednáškou může být lineární nebo libovolně větvený v závislosti na povaze prezentovaného materiálu.

 

Průzkum

Modul Průzkum poskytuje řadu standardních dotazníkových nástrojů, které se osvědčily při hodnocení a stimulaci výuky v on-line prostředí. Tutoři je mohou používat ke sběru dat, z nichž se mohou dozvědět více o svých studentech a o své výuce.

 

Slovník

Tato činnost umožňuje studentům vytvářet a průběžně spravovat seznam definic, podobně jako ve slovníku. Slovníková hesla se buď rovnou zobrazují všem, nebo je tutor musí schválit.

Hesla lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha různých formátech.

Slovník také umožňuje tutorům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého (globálního) v rámci jednoho kurzu.

Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na slovníkové heslo, pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu.

 

Testy

Tento modul umožňuje vytvářet a zadávat testy. Testy se mohou skládat z otázek několika typů: výběr z více možností, pravda/nepravda, krátká odpověď, numerická úloha, přiřazování, popis, doplňovací úloha (cloze test). Otázky jsou ukládány do databáze, kde je lze podle potřeby seskupovat do kategorií, a mohou být opakovaně použity v jednom i více kurzech. Studentům lze povolit pro řešení testu více pokusů. Každý pokus je automaticky obodován a podle nastavení může být studentům zobrazena správná odpověď, případně podrobnější komentář. Součástí modulu jsou také nástroje pro hodnocení v rámci celého kurzu.

 

Wiki

Wiki umožňuje, aby se na vzniku a editaci dokumentu podílel kolektiv autorů. Starší verze se uchovávají a lze je v případě potřeby obnovit.

 

Workshopy

Workshop je aktivita, při níž studenti vytvářejí projekty (odevzdávají úkoly) a vzájemně si je hodnotí. Nabízí řadu nástrojů jak pro sběr projektů, tak pro sběr a distribuci vzájemného hodnocení.

 

 

Činnosti

Součást kurzu, u které musí student prokázat nějakou aktivitu. Činnosti může sloužit k otestování (Test nebo Úkol) nebo může sloužit získání informací od studenta (Wiki, Fórum, Chat …).

 

Knihy

Kniha je ideální nástroj pro vkládání odborných materiálů (textů, obrázků a mediálních souborů) Může být členěna do kapitol a podkapitol. Je vhodná pro zobrazování delších pasáží textu členěného na jednotlivé sekce

 

Složky

Složka umožňuje učiteli zobrazit několik souvisejících souborů v jedné složce. Příkladem je uložení řady souborů k danému tématu, například sbírka studijních textů ve formátu PDF nebo obrázků pro použití ve studentských projektech. Výhodou je, že jakmile do složky tutor přidá další soubor, je tento studentům k dispozici.

 

Popisky

Popisek vlastně není skutečná aktivita; používá se tehdy, chceme-li mezi ostatní aktivity na hlavní stránce kurzu začlenit text a obrázky.

 

Soubory

Soubor umožňuje učiteli poskytnout soubor jako studijní materiál. Systém umožňuje v některých případech soubor zobrazit jako součást kurzu, jinak jsou studenti vyzváni k jeho stažení.

 

Stránky

Stránka umožňuje učiteli vkládat odborné texty pomocí textového editoru. Stránka může zobrazit text, obrázky, zvuk, video, webové odkazy.

 

URL (Unique Resource Locator)

URL umožňuje učiteli použít webový odkaz jako zdrojový materiál kurzu. Vše co je volně k dispozici na internetu videa nebo obrázky, může být použito v odkazu. Studentům se tento odkaz zobrazuje jako součást e-learningového kurzu.

LMS

LMS je zkratka z anglických slov „Learning Management System“.  LMS je pro studenta virtuální studijní prostředí, ve kterém nalezne:  učební texty, testy, diskuze, pokyny a jak studovat.... Dále v tomto prostředí nalezne svůj aktuální rozvrh úkolů, diskusní fórum kde se může účastnit jednotlivých diskusí k tématům a konzultovat nejasné části jakoby se nacházel ve skutečné třídě 

LMS zajišťuje a řídí celý systém vzdělávaní, od studia, přes cvičení až po testování. LMS může monitorovat počet spuštění kurzu a dobu puštěného kurzu, spravovat cvičné testy, upozornit na nedokončené kurzy a podobně. Přes LMS se lze na kurzy zapsat, popřípadě se z nich odhlásit.

 

Tutor

Tutor je pro studenty učitelem a pomocníkem v jedné osobě. Provází je tímto e-learningovým programem, určuje tempo, řídí aktivity (např. moderuje diskusní fóra), hodnotí úkoly i aktivitu v kurzu. Studenti se obrací na tutora s čímkoli, co se týká daného kurzu. Mohou s ním konzultovat své úkoly, cokoli, co je zajímá k tématu, co jim není jasné. Tutor provází studenty tímto studijním prostředím.

 

Autor e-learningových kurzů

Autor e--learningových kurzů je v našem případě zpravidla učitel, který za pomoci e-learningových opor vytváří e-learningový kurz. Autor odpovídá po odborné stránce za obsah kurzu.Prostřednictvím zpětné vazby od studentů tutor kurz postupně upravuje a zdokonaluje.

 

Blended learning

Blended learning je koncepce smíšeného vzdělávání, což je kombinace prezenční výuky i e-learningového vzdělávání.

 

Synchronní výuka 

Probíhá v reálném čase, v kterém všichni účastníci současně přijímají předávané zkušenosti a mohou navzájem reagovat. Patří sem například setkání účastníků v jednom čase pomocí synchronních technologií, například diskuzní fórum, chat, nebo webinář.

 

Asynchronní výuka 

Probíhá v různých časech pro jednotlivé studenty, kteří si mohou volit tempo a způsob studia, avšak nelze navzájem reagovat v reálném čase.

 

Předmět

Každý kurz je přiřazen k vybranému předmětu ze systému iSET. Předměty se jednosměrně synchronizují ze systému iSET do modulu E-learning.

 

Veřejné kurzy

Kurzy, které spravuje AISIS a jsou nabízeny veřejnosti. Zájemci si mají možnost vybrat si veřejné kurzy s tutorem, nebo bez tutora.

 

Kontext kurzu

Uživatel je v kontextu kurzu, pokud má daný kurz vybrán a pracuje s jeho aktivitami (činnostmi nebo studijními materiály).

 

Vlastník kurzu

Uživatel, který má oprávnění kurz upravovat (který kurz vytvořil na v kontextu své organizace).

 

Webinář

Živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím Internetu pouze přes webový prohlížeč. Pojem „webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář Účastník webináře nepotřebuje extra hardware ani software a možnosti jeho využití jsou velice široké. V největší míře se webináře používají pro předání přínosných informací nebo představení a školení na určitý produkt či službu