Co je e-learning

E-learning je výuka s využitím internetu a elektronických materiálů (dokumentů, prezentací, webových stránek, multimediálních materiálů apod.) s pomocí výpočetní techniky (osobní počítače, tablety i chytré telefony apod.).

Cílem modulu E-learning je napomoci zlepšit kvalitu vzdělávání v organizacích pomocí multimédií, používáním obrazových, zvukových a textových informací k obohacení obsahu výuky. Internet poskytuje lepší přístup ke studijním materiálům a službám, k výměně informací a ke spolupráci vzdělávajících se studentů.

E-learning můžeme zjednodušeně chápat jako vzdělávání pomocí multimediálních informačních a komunikačních technologií. Pro nás k tomu neodmyslitelně patří tutor (lektor a pomocník v e-learningu) a společenství ostatních studentů.

Výhody e-learningu jsou:

 • nezávislost na místě a čase
 • možnost výběru osobního tempa a postupu
 • významná individualizace studia, mnohem více interakcí mezi tutorem a studentem
 • společenství studentů, jako prostředí spolupráce a sdílení zkušeností
 • možnost využití multimédií, tudíž lze působit na studenty s odlišným způsobem vnímání
 • možnost mapovat celý vzdělávací proces, sledovat jeho průběh, obtížné prvky programu a celkový efekt výuky, a reagovat tak pružně na potřeby studentů


Nevýhodami jsou:

 • technologické požadavky – počítač, napojení na internet
 • studenti, ale i tutor musí mít nutné minimum počítačových dovedností
 • studenti musí mít značnou míru motivace, aby opravdu studovali, tutor k tomu, aby pravidelně studenty v on-line prostředí vedl


E-learning představuje pro studenty praktickou a pohodlnou formu učení se a získávaní informací. Výuka prostřednictvím e-learningu je efektivní, poskytující okamžitou zpětnou vazbu a zpravidla je organizovaná do několika on-line kurzů v závislosti na vzdělávacím obsahu. E-learningový kurz může obsahovat neomezené množství dat, kontrolní otázky, testy a nakonec i celkové vyhodnocení úspěšnosti studenta.

Vytvořit kurz znamená definovat jeho obsah přehledně strukturovaný na kapitoly, vyčlenit okruh osob (studentů), či skupin, kteří jsou povinni se s tématem obeznámit, vytvořit časový harmonogram a konečný termín pro absolvování závěrečného testu, pro který e-learning nabízí okamžité procentuální vyhodnocení správných odpovědí i informace o úspěšnosti studenta v rámci skupiny. Při neúspěšném absolvování testu je tu možnost učivo si zopakovat a znovu vyplnit test bez dodatečných časových nákladů pro tutora. Statistiky úspěšnosti testů mají pro tutora vypovídající hodnotu, zejména pokud jde o efektivitu kurzů, motivaci účastníků a jejich schopnost učit se.

E-learning a e-learningové kurzy umožňují vytvořit učení přitažlivější, poutavější a zábavnější. Klade však na tutora vyšší nároky ve smyslu pochopení světa současných on-line technologií. Rozvoj e-learningových dovedností tutorů je nutnou podmínkou pro implementaci e-learningu do praxe..

Do těchto dovedností patří:

 • znalost e-learningového prostředí
 • tvorba e-learningových kurzů
 • tutorování (učení studentů prostřednictvím e-learningu)
 • motivace studentů k učení v prostředí e-learningu
 • navázání vztahu mezi studentem a tutorem/lektorem
 • komunikace se studenty v prostředí e-learningu