Úvod do kompetencí
Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností.

ÚVOD

Koncepce přípravy na život v budoucnu, kde prožijeme zbytek našich životů, vychází z modelu proaktivního člověka. Co pojem „proaktivní“ znamená? Je to člověk, který nejenom využívá osvojených vědomostí a dovedností a je schopen reagovat v osobních, životních a pracovních situacích, ale také je schopen přijímat podněty z okolí a nové komplexní situace předjímat, hledat varianty řešení a vyhodnocovat jejich důsledky. Je schopen se vyrovnávat s měnícím se prostředím a charakterem činností, pracovat a přijímat role v týmu, aniž by ztratil svoji lidskou, občanskou a kulturní identitu. Je tvořivý, učí se celý život. Proaktivní člověk disponuje souborem dovedností univerzálně použitelných v komplexních situacích. Tyto dovednosti jsou nejenom výsledkem učení, osvojování vědomostí a dovedností, ale také potencemi dalšího rozvoje. Takové dovednosti jsou označovány jako klíčové kompetence. „Klíčové“ je metaforické vyjádření toho, že jsou prostředkem k odmykání dveří do nových perspektivních situací.

Klíčové kompetence

Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. V rámci projektu zahrnujeme do pojmu klíčové kompetence i odborné kompetence. (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání).

Kompetence

Kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot umožňující pracovní uplatnění a osobní rozvoj jednotlivce. Vyjadřují předpoklady k výkonu určitého souboru činností.

Vědomosti

Soustava představ a pojmů, teorií a komplexních poznatkových struktur, které si člověk osvojil díky vzdělávání, vlastnímu učení a jiným vlivům. Je výsledkem vnímání, poznávání, myšlení, zapamatovávání, praktického experimentování i životních zkušeností člověka. Odráží jak společensko-historickou zkušenost generací, tak individuální zkušenost jedince.

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností (např. rostlinolékařství, technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě). Odborná znalost zahrnuje pouze „oborovou“ (znalostní) dimenzi.

Dovednosti

Dovednosti jsou předpoklady k vykonávání určité praktické činnosti, jsou specifické, prakticky se uplatňující schopnosti. Každá dovednost může být reprezentována určitými schopnostmi, určitá schopnost se může uplatňovat v různých dovednostech.

Odborné dovednosti označují praktické dovednosti požadované pro výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností. Jedná se o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi (např. analyzování účinnosti vzdělávání, formulace didaktických cílů s ohledem na specifické potřeby vzdělávání, navrhování krizového plánu pro případ mimořádné události). Odborná dovednost v sobě zahrnuje „oborovou“ (znalostní) i „činnostní“ dimenzi. Např. dovednost „provádění analýzy vzdělávacích potřeb účastníků pomocí dotazníku, přímým rozhovorem nebo užitím jiných metod“ zahrnuje jednak znalost metod použitelných pro analýzu vzdělávacích potřeb a jednak činnost „provádění analýzy“ představující zvládání postupů při analýze vzdělávacích potřeb.

Schopnost

Schopnosti jsou vlastnosti osobnosti, které jsou rozvinuté výcvikem, vzděláním, zkušeností. Jsou důležité pro kvalitní rozvoj a využití při určitých činnostech. Člověk se s nimi nerodí, schopnosti je třeba těmito činnostmi utvrzovat a dále rozvíjet. Jádrem schopností jsou vrozené vlohy - dispozice. Není-li vloha aktualizována (rozvíjena), pak se možnost přetvořit ji ve schopnost ztrácí.

Schopnosti jako celek vystupují v jednotlivých kognitivních procesech a ovlivňují výsledek těchto procesů. Schopnosti lze vymezit jako dispozice k průběhu kognitivních (poznávacích) procesů, jako dispozice, které determinují kvantitu a kvalitu výsledku těchto procesů. Jinými slovy jsou dispozicemi k plnění kognitivních úloh.

Schopnosti (tedy talent) mohou být obecné a specifické. Obecné se projevují ve více situacích a v řadě intelektuálních dovedností – rozvíjejí se v měkké kompetence. Specifické schopnosti se váží na konkrétní kognitivní činnosti – rozvíjejí se v dovednosti.

Postoje

jsou trvalé individuální tendence k určitému chování (aktivitě) vůči určitým (stejné, podobné) situacím vzniklé na základě vztahů a zkušeností. Diferencují a ustalují se postupem doby.

Zkušenosti

Získané poznatky o sobě a okolním světě, které člověk nabývá v průběhu života ), sociálním stykem a praktickou činností. Výsledkem procesu ­je souhrn prožitků a poznatků, které člověk získal v průběhu života a které jsou zahrnuty do jeho psychického a motorického vybavení a na kterých by se mělo stavět další vzdělávání jako na významné osobnostní dispozici.

Hodnoty

Hodnoty jsou skutečnosti, způsoby jednání, cílové stavy, které lidé považují za důležité, čeho si jednotlivci nebo skupiny váží, cení, za co jsou ochotni něco obětovat, případně zaplatit.

Čtěte více