H2K - Evaluace střediska volného času
Model střediska volného času je jednoduchým evaluačním a sebeevaluačním on-line nástrojem, který se zaměřuje na trvalý rozvoj SVČ. Vytváří prostor a nabízí inspiraci k průběžnému zlepšování v klíčových činnostech SVČ.

Hodnocení SVČ je členěno do pěti oblastí: vedení, strategické řízení, pracovníci, marketing, komunikace v organizaci, které se dále dělí do 26 činností SVČ. Každá z těchto činností obsahuje sadu otázek, pomocí kterých SVČ identifikuje svoji úroveň v této činnosti a získá tak spolehlivý základ pro své další směřování a rozhodování.

Nástroj k vlastní evaluaci SVČ, model SVČ, je on-line systém, který umožňuje provést vlastní hodnocení nejen vedením SVČ, ale i všemi pracovníky organizace - interními i externími. Po vyplnění hodnotících formulářů je okamžitě k dispozici řada využitelných výstupů. Systém sám generuje výstupy, okamžitě použitelné pro rozvoj SVČ, např. analýza silných a slabých stránek, akční plán, témata k dalšímu vzdělávání, závěrečné zprávy apod.

Zjišťujte si úroveň vaší organizace a vašich činností.
Zlepšujte se.
Výsledek se dostaví ve spokojenosti vašich klientů a platbách vašich zákazníků.

Čtete více